FAQ

 

 

 

Wat is AboutLIfe?

AboutLife richt zich met een gezond verstand en zonder dure of zwaar belastende programma's op kennisverbreding en praktische oplossingen betreffende diversiteit, intercultural learning, sociale media (mediawijsheid en mediaveiligheid) en schoolveiligheid. Sociale media is de kernactiviteit.

 

Wat is het doel van AboutLife?

Het bereiken van openheid en weerbaarheid omtrent diversiteit waarmee de oorspronkelijke doelstellingen van de Stichting OUT! waaronder AboutLife ressorteert worden voortgezet. Stichting OUT! levert nog in enkele gevallen persoonlijke ondersteuning.

 

Welke producten levert AboutLife?

AboutLife geeft advies over beleid en individuele situaties, deelt kennis, organiseert trainingen on the job en presentaties over diversiteit, preventie, weerbaarheid, mediawijsheid en mediaveiligheid. Alles is maatwerk. Sociale media en mediawijsheid vormt tegenwoordig de core van AboutLife vanwege de impact hiervan in ons dagelijks leven en de bepalende rol die sociale media heeft voor de "homo digitalis" of "generatie Z" en het zakelijk verkeer.

 

AboutLife levert voor jongeren, ouders, docenten, beleidsmakers, andere professionals voorlichtingen en trainingen overmediawijsheid en mediaveiligheid, grensoverschrijdend gedrag (jongeren) en seksuele diversiteit (LGBT: Lesbian, Gay, Bisexual and Transsexual). Er is speciale aandacht voor online risicogedrag zoals (cyber) pesten. Ook implementeert AboutLife concreet beleid zoals een getoetst mediaprotocol voor scholen of pestprotocol.

 

Tenslotte wordt er op deze website gewerkt aan een blog, waarbij informatie en opinies worden gedeeld. Daarnaast zullen er digitale documenten ter beschikking komen via deze website.

 

Met wie werkt AboutLIfe samen?

Er wordt samengewerkt met andere professionals uit relevante vakgebieden zoals mensen die dagelijks werkzaam zijn voor de (lokale) overheid, HALT Nederland, politie, bureau jeugdzorg en bibliotheken. Deze samenwerking richt zich in eerste instantie op het uitwisselen van kennis en informatie die daardoor ook getoetst is en geborgd op juistheid en validiteit. Daarnaast wordt er in specifieke gevallen samengewerkt bij het realiseren van een dienst. Tenslotte wordt er met ervaringsdeskundigen gewerkt en vrijwilligers. Door via een rechtspersoon te werken zijn deze personen georganiseerd.

 

Kost een advies, presentatie of keynote speaker geld?

Dat hangt van de vraag af. Eenvoudige adviezen en in bepaalde situaties wordt er helemaal geen bijdrage gevraagd en is dit dus gratis, indien dit ook mede er toe bijdraagt dat de doelstelling en naamsbekendheid van AboutLife en de Stichting OUT! verder wordt uitgedragen. Omdat de stichting waaronder AboutLife ressorteert niet zonder meer kan bestaan in het verwezenlijken van haar doelstelling, worden voor klassikale lessen op school of maatwerkdiensten doorgaans een (beperkte) bijdrage gevraagd. Dit betreffen maatschappelijke bijdragen die op geen enkele wijze in verhouding staan tot doorgaans veel hogere commerciële tarieven.

 

Van oudsher geeft Stichting OUT! ook mentale en inhoudelijke ondersteuning aan de LGBT doelgroep met medische vraagstukken. Dit wordt op individueel verzoek of verwijzing voorgezet. Een enkele keer ontvangt Stichting OUT! hiervoor een particuliere donatie.

 

Zijn er referenties voor AboutLife?

Ja. AboutLife/Stichting OUT! organiseert al meer dan 10 jaar de brede themadagen voor het Grotius College in Heerlen en andere scholen. Daarnaast is de keynote speaker en mede organisator van de Royallezing 2012 die in het teken stond van mediawijsheid op scholen en in opdracht van de gemeente Heerlen is georganiseerd, een van de drijvende krachten achter AboutLife. Maar er zijn meer principalen.

 

Wie zit er achter AboutLIfe?

AboutLIfe komt voort uit de Stichting OUT! en ressorteert onder deze rechtspersoon. Hierdoor kunnen afspraken degelijk worden aangegaan. De administratie geschiedt in naam van Stichting OUT!. AboutLife heeft een ideële doelstelling en werkt om niet of tegen maatschappelijke bijdragen. Hiermee wordt het oorspronkelijke en statutaire doel van Stichting OUT!, namelijk kennisverbreding en het bereiken van meer openheid omtrent diversiteit op een bij de huidige tijd passende manier voortgezet.

 

Stichting OUT! is bekend van onder meer de OUT! Party in het glaspaleis (SCHUNK*) Heerlen en de Club Delicious feesten in Sittard - Geleen en Venlo, maar ook van door de EU gesubsideerde internationale jongeren summercamps in Brunssum die zijn georganiseerd in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut NJI. Op worden op dit moment deze activiteiten niet meer georganiseerd. Afhankelijk van de bijdragen die AboutLife genereert en nieuwe vrijwilligers die zich aanmelden, is er voor de toekomst het voornemen dat er weer een activiteit wordt georganiseerd onder de naam van Stichting OUT!.

 

Kan ik ook actief worden voor AboutLife, een gastblog schrijven of een donatie geven?

Ja, dat kan. Bent jij ervaringsdeskundige of professional betreffende schoolveiligheid, gedragskunde of mediawijsheid in brede zin, dan wel met betrekking tot de LGBT doelgroep, dan ben jij van harte uitgenodigd om contact op te nemen met AboutLife.

 

Indien jij geen persoonlijke bijdrage kunt of wilt leveren, maar wel een financiële bijdrage wilt leveren om zo het maatschappelijke doel in stand te houden, dan kunt je contact opnemen met AboutLife.

 

Hoe kom ik in contact met AboutLIfe?

U stuurt een email naar door te klikken op contact.

 

 

 

Logo Stichting OUT!
Logo AboutLIfe
LogoABoutLIfe

 

 

 

 

 

 

 

Bamber Delver van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij is razend enthousiast over AboutLife en ondersteunt dit initiatief van de Stichting OUT!. Daarnaast is mevrouw Marja Henssen, media coach, actief voor AboutLife. Vooral de aanpak van cyberpesten en de schoolbrede trainingen en voorlichtingen over mediawijsheid zijn van bijzonder hoog niveau aldsu Bamber Delver.

Copyright © 1999 - 2017 Stichting OUT! Alle rechten voorbehouden - The OUT! Foundation All Rights Reserved.

 

AboutLife.eu ressorteert onder Stichting OUT!, de ideële organisatie voor diversiteit in Limburg.

OUT! Party, The Basement & Club Delicious, OUT! Info, OUT! Care, OUT! Summercamp en OUT! International

zijn werknamen van Stichting OUT!.

 

CONTACT